Programmaplan

3. Sociaal domein

3. Sociaal domein

Omschrijving

Het sociaal domein stimuleert dat inwoners meedoen. Daartoe dragen we bij aan een zinvolle dagbesteding, een gezonde leefstijl en een sterk netwerk van inwoners. Dit vergroot namelijk het vermogen van inwoners om zelf problemen op te lossen en minder een beroep te doen op de overheid. We geven in dat kader uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben, tegen aanvaardbare kosten.

Ontwikkelingen

We zien een grote ondersteuningsbehoefte bij inwoners, terwijl er ook sprake is van schaarste in het budget. Daardoor kijken we zoveel mogelijk naar kostenbesparing, waar dat kan. We verwijzen meer door naar voorliggende voorzieningen en zorgen voor voldoende aanbod. Ook werken we samen met het onderwijs en huisartsen om problemen vroegtijdig te signaleren. We vergroten ons inzicht met een nieuw dashboard. Daarnaast maken we de regels strenger.

Lasten & baten

Lasten

33.038.515

43,1 %

Baten

11.260.936

15,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32