Home

Bijlagen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

3.4 Economische promotie

Recreatie en toerisme

28

29

29

29

29

29

4.2 Onderwijshuisvesting

Sisa Suvis subsidie

68

187

0

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Leerplicht

0

315

76

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Voorschoolse voorzieningen peuters

482

580

560

580

580

580

5.1 Sportbeleid en activering

Uitvoering sportakkoord 2020-2022

17

83

0

0

0

0

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

Kunst en cultuur

9

8

8

8

8

8

5.5 Cultureel erfgoed

Monumenten (molens, synagoge en kerktore

4

4

4

4

4

4

5.5 Cultureel erfgoed

Overige zaken rijksmonumenten

6

0

0

0

0

0

5.6 Media

Leesstimulering (miv 2015)

251

277

302

302

302

302

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Diverse kosten WMO

0

0

50

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Kerngerichte zorg

48

0

0

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Leefbaarheid

85

199

95

95

95

95

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal Werk

324

340

353

353

353

353

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Versterken nulde-eerste lijn

191

300

254

154

129

129

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wet K.O. doelgroepenbeleid

0

10

10

10

10

10

6.2 Wijkteams

Clientonderst. zorg/integr. vroeghulp

18

17

17

17

17

17

6.2 Wijkteams

Jongerenwerk WMO

149

149

155

155

155

155

6.2 Wijkteams

Maatschappelijk werk

296

306

0

0

0

0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Innovatiebudget

0

0

100

100

100

100

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Maatschappelijke Opvang & BeschermdWonen

37

50

50

50

50

50

7.1 Volksgezondheid

Algemene jeugdgezondheidszorg

394

417

432

432

432

432

7.1 Volksgezondheid

Openbare gezondheidszorg

48

72

72

72

72

72

7.1 Volksgezondheid

Uitvoering preventie akkoord 2021-2023

0

36

20

0

0

0

7.4 Milieu(beheer)

Duurzaamheid en milieu

48

40

35

35

35

35

7.4 Milieu(beheer)

Milieujaarprogramma

16

0

0

0

0

0

7.4 Milieu(beheer)

Warmte transitie

0

35

70

70

70

70

Totaal subsidies

2.519

3.454

2.692

2.466

2.441

70

Subsidieplafonds 2023

In de subsidieregelingen voor het sociaal domein wordt expliciet verwezen naar subsidieplafonds. In onderstaande tabel zijn de (geïndexeerde) subsidieplafonds weergegeven, dit zijn de maximum bedragen die we totaal toekennen aan specifieke subsidies.

Soort subsidie

Subsidieplafond 2023

Preventie/innovatie

€ 100.000

Investering voorveld ZBB

€ 100.000

Sociaal werk

€ 353.149

Maatschappelijk werk

€ 0

Alzheimer

€ 2.023

Cliëntondersteuning

€ 18.243

Jongerenwerk

€ 175.339

Gezinsondersteuning

€ 47.711

Ondersteuning opgroeien

€ 49.649

Beschermd Wonen

€ 15.673

Jeugdgezondheidszorg

€ 525.868

Openbare gezondheidszorg

€ 50.440

Wijk GGZ

€ 22.041

Sportakkoord

€ 0

Opgroeien in armoede

€ 10.372

Bibliotheekwerk

€ 365.063

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32