Home

Algemeen

Inleiding
De begroting 2023-2026 is het vervolg op de kadernota 2023-2026 die op 5 juli in uw raad is besproken. Waar de kadernota meer richtinggevend is, bevat de begroting een nadere detailuitwerking van alle afspraken en ontwikkelingen. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen geweest in de periode tussen het opstellen van de kadernota en de begroting. De belangrijkste (met een financieel effect van meer dan € 100.000) lichten we in deze beschouwingen toe.

Met deze begroting geven we uitvoering aan het coalitieakkoord ‘Samen voor het Buren van morgen’. Met het aannemen van de begroting mandateert u het college het gepresenteerde beleid voor de komende periode uit te gaan voeren. Het benodigde krediet van € 5,0 miljoen voor de geplande investeringen hoort hier ook bij.

Onze gemeente bereidt zich met deze begroting voor op een groei met bescheiden bruis. Onze weerstandscapaciteit is daarbij met 2,29 zeer goed te noemen. Ook onze eigen vermogenspositie is eind 2023 met een geplande omvang van € 12 miljoen gezond.

Als gemeente hebben we de verplichting een begroting vast te stellen waarvan de inkomsten en uitgaven structureel en materieel in evenwicht zijn. Dit betekent dat het saldo van de begroting, na correctie van incidentele baten en lasten, positief moet zijn. Met deze begroting kunnen we constateren dat we daaraan voldoen.

Onderstaand ziet u een overzicht van de ontwikkeling van het meerjarenperspectief sinds de behandeling van de kadernota. Met betrekking tot de mutaties maken we daarbij onderscheid tussen financieel technische wijzigingen, wettelijke of noodzakelijke wijzigingen en tenslotte knelpunten. De belangrijkste lichten we in de volgende paragraaf toe.

In dit financieel perspectief is rekening gehouden met de financiële effecten uit het coalitieakkoord, de motie duurzaamheid, het GVVP en de visie recreatie en toerisme. Voor de ambities uit het coalitieakkoord die in gang gezet zijn of in gang gezet moeten worden, is dus dekking.

Voor de ambities die na 2023 gepland zijn, is geen tot weinig ruimte in dit perspectief. Dat maken we inzichtelijk als nieuw beleid in de Kadernota 2024.

In dit perspectief is ook geen rekening gehouden met (aanvullende) onderzoekskosten die voortkomen uit de startnotities. Wanneer hier behoefte aan is, biedt het saldo van de begroting 2023 ruimte om hiervoor een (incidentele stelpost) voor op te nemen in 2023.

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Saldo na kadernota 2023-2026

4.094

-1.063

900

4.254

5.883

2.317

Mutaties begroting 2023

A. Financieel technisch

144

-552

-513

-598

B. Wettelijk / Noodzakelijk

339

503

687

-498

C. Knelpunten

-2.533

-2.078

-857

-857

Totaal mutaties begroting

-2.049

-2.126

-683

-1.952

Saldo begroting 2023-2026

4.094

-1.063

-1.150

2.128

5.201

364

Toelichting belangrijkste financiële ontwikkelingen

In onderstaand overzicht vindt u de mutaties terug van ten minste €100.000. We hebben gekozen voor deze selectie om inzicht te krijgen in de grootste mutaties in de begroting 2023. De mutaties vindt u ook terug in de afzonderlijke programma's.

Toelichting financiële ontwikkelingen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

A. Financieel technisch

Aanpassing saldo kadernota

-49

In de kadernota is in de jaarschijf 2026 een verkeerd resultaat gepresenteerd.

Salarissen

131

106

149

149

De ZBB maatregel "Begroten van salariskosten op werkelijke inschaling" levert een groter financieel voordeel op dan gedacht. Deels wordt dit ook veroorzaakt door vacatures die op de helft van de schaal worden begroot.

Rente en afschrijvingen

133

48

76

88

Door verschuivingen in investeringen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) ontstaat er een voordeel in 2023. Daarnaast lopen de grondexploitaties af in 2024.

Taakmutaties algemene uitkering

123

25

114

115

Het budget dat we via de algemene uitkering ontvangen voor nieuwe of uitbreiding van taken, is niet volledig nodig voor de realisatie van die taken.

IBT advies bezuiniging uit regeerakkoord

347

-174

-334

-414

In de berekening van de algemene uitkering houden we rekening met zowel de extra rijksvergoeding voor de Jeugdzorg als met het feit dat het rijk ervan uitgaat dat gemeenten maatregelen treffen om de kosten van Jeugdzorg in de toekomst naar beneden bij te stellen.

Stijging van de gemeentelijke energienota

-351

-351

-351

-351

De aanbesteding voor verbruik van gas en elektriciteit vanaf 1 januari 2023 leidt tot hogere tarieven en dus meer uitgaven. De stijging van het budget is gebaseerd op het verbruik in 2021 maal de verwachte tarieven voor 2023.

Diverse aanpassingen onder de € 100.000

-239

-206

-167

-136

Totaal financieel technisch

144

-552

-513

-598

B. Wettelijk / noodzakelijk

Lagere BUIG uitkering

-400

-400

-400

-400

Het rijk heeft deze uitkering naar beneden bijgesteld, omdat het aantal uitkeringsgerechtigden in Buren lager is dan het gemiddelde in Nederland.

Algemene uitkering: stelpost accres

800

966

1.166

0

In de meicirculaire was sprake van een forse groei van het gemeentefonds. Voorzichtigheidshalve besloten we om slechts 80% van de groei te ramen in de kadernota. Inmiddels garandeert het Rijk deze groei tot en met 2025. Daarom verhogen we de raming van de algemene uitkering 2023-2025 naar 100%.   

Diverse aanpassingen onder de € 100.000

-61

-63

-78

-98

Totaal wettelijk / noodzakelijk

339

503

687

-498

C. Knelpunten

ZBB: Inkomensvoorziening Sociaal Domein

-300

-300

Bij het besluit rondom ZBB is in november 2021 besloten om de post uitkeringen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 met € 300.000 te verlagen. Naar aanleiding van dit besluit is de begroting voor 2022 en verder  aangepast. Echter in deze overzichten van ZBB is deze post ook nog als te realiseren maatregel ingeboekt waardoor deze post  tweemaal is opgevoerd.

Personele knelpunten:

Tijdelijke versterking positie werkgever Buren tgv krapte op de arbeidsmarkt.

-573

-573

Verbetering ICT en dienstverlening tgv datadiefstal.

-165

-165

-165

-165

Continuïteit en kwaliteitsverbetering financiële en communicatie functie.

-330

-424

-282

-282

Uitbreiding accounthouderschap ODR en duurzaamheid uit coalitieakkoord

-135

-135

-135

-135

Uitbreiding formatie Sociaal Domein tgv toename aanvragen.

-144

-106

Staf
De gemeente Buren heeft een ambitieuze toekomstvisie. Om die doelen te bereiken die daarin beschreven staan heeft de gemeente Buren goede en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het is dus belangrijk dat wij aantrekkelijk werkgever zijn waar goede medewerkers een aantal jaren blijven, waarbij ze de mogelijkheid krijgen om te ontwikkelen maar ze ook graag willen blijven werken omdat de sfeer goed is en het er leuk is. De arbeidsmarkt is zeer krap en we vissen allemaal in dezelfde vijver. Naast het werven van nieuwe medewerkers willen wij onze medewerkers behouden en te binden en boeien. Dat doen we met goede arbeidsvoorwaarden en veel ruimte voor ontmoetingen en ontplooiing. Hiervoor is echter budget nodig wat we momenteel niet hebben.

Dienstverlening
Uitbreiding Systeembeheer:
De gemeente Buren is dit jaar het slachtoffer geworden van datadiefstal. Criminelen wisten binnen te dringen in de computers van de gemeente Buren waarbij diverse persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Buren hoge kosten heeft moeten maken om de kwetsbaarheden in de systemen te dichten en de buitgemaakte gegevens zoals paspoorten en rijbewijzen te vergoeden. Om ervoor te zorgen dat onze systemen nu en in de toekomst goed beveiligd blijven, is extra mankracht nodig. Ons ICT team is hier niet op berekend. Om dit toekomstbestendig te waarborgen is uitbreiding met 1 medewerker noodzakelijk. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 80.000,-.

Informatie- en datamanagement
De gemeente Buren wil data gestuurd werken. Om goede dienstverlening te kunnen bieden en het data gestuurd werken te realiseren zijn juiste- en op tijd beschikbare gegevens noodzakelijk. Ook moeten deze gegevens veilig zijn opgeslagen. Informatie is naast financiën en personeel het belangrijkste bedrijfsmiddel van een organisatie. Door de enorme groei van de hoeveelheid aan informatie en door het gebruik van deze informatie moet hierop goed beleid en beheer plaatsvinden. Op dit moment ontbreekt hierop de centrale sturing waardoor veel kostbare tijd verloren gaat en de kans op foute of niet actuele informatie groot is. Daarnaast wordt door verandering in wetgeving worden hogere eisen gesteld aan informatie- en datamanagement. Om deze belangrijke taak goed te borgen is hiervoor 1 medewerker noodzakelijk belast met dit werk. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 85.000,-

Bedrijfsvoering
De formatie voor communicatie en financiën staat onder druk om de kwaliteit te waarborgen. Het woordvoerderschap, strategische communicatie, visie op intern- en externe communicatie,  ontwikkelen van communicatie strategieën op de strategische opgaves etc. zijn zaken die niet of nauwelijks ontwikkeld of opgepakt kunnen worden. Ook om de ambities in het coalitieakkoord waar te maken, is een versterking nodig van de formatie voor communicatieadviseurs met 1,25 fte voor strategisch communicatieadvies. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen maximaal € 130.000.

Bij het team Financiën is onvoldoende structurele ruimte om de kwaliteit van de jaarrekening, de voorbereiding en begeleiding van accountantscontroles,  de financiële administratie en de financiële informatievoorziening te garanderen. Hiervoor is uitbreiding met 1 fte noodzakelijk. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen maximaal
€ 110.000. Daarnaast moet de applicatie waarin we de financiële administratie voeren, vervangen worden. Voor de aanbesteding in 2023 en de implementatie in 2024 is externe expertise noodzakelijk.

Ruimte   
Accounthouder Avri/ODR: momenteel wordt de functie van accounthouder Avri incidenteel ingevuld en steeds gedekt uit middelen komend uit onze beheerplannen. Door ZBB zijn deze middelen veelal geschrapt uit de beheerplannen waardoor er geen dekking meer is. Bij het coalitieakkoord is reeds 10 uur beschikbaar gesteld voor de ODR en deze uren voegen we toe aan deze formatie zodat we straks 1 accounthouder ODR/AVRI hebben. Deze structurele oplossing is gezien de risico’s en belangen en de sturing op deze GR’en noodzakelijk. Het gaat om totaal 32 uur schaal 11 € 80.000 structureel (waarvan 10 uur eerder beschikbaar zijn gesteld).
Duurzaamheid: om de afspraken uit het coalitieakkoord over zon op dak, energiebesparing en isolatie te kunnen uitvoeren is formatie nodig. Ook de doorontwikkeling en evaluatie van het huidige beleid kost tijd. Hiervoor is een medewerker Duurzaamheid nodig voor 36 uur schaal 10 € 80.000 structureel.

Sociaal Domein
Het aantal Wmo aanvragen blijft stijgen. Dit is een ontwikkeling die de laatste jaren gaande is, maar door het ZBB-traject afgeremd zal worden. Om deze aanvragen ook daadwerkelijk te kunnen behandelen is extra capaciteit noodzakelijk (1 fte). Voor het onderdeel Jeugd wordt er meer inspanning verricht door het regionale besluit Gelderse Verbeteragenda. De regionale samenwerking betekent dat er beleidsmatig meer wordt samengewerkt hetgeen meer uren kost (0,44 fte).

Motie duurzaamheid

-115

-95

-95

-95

Om de aangenomen motie over duurzaamheid bij de kadernota 2023 uit te kunnen voeren zijn extra middelen nodig voor zon op daken (€ 50.000 structureel), plan isoleren, besparen en meer (€ 45.000 structureel) en energiearmoede (€ 20.000 incidenteel).

ICT kosten n.a.v. GAP analyse

-380

-180

-180

-180

Dit zijn extra kosten naar aanleiding van de datadiefstal voor uitbreiding systeembeheer, monitoring en voor ICT-beveiligingsmaatregelen. Dit is van belang om toekomstige beveiligingsrisico's te minimaliseren.

Inhuur vastgoed

-290

Vooruitlopend op het onderzoek naar het afstoten van het vastgoed is de formatie reeds verminderd. Om ervoor te zorgen dat wij het onderzoek goed kunnen afronden, het reguliere werk kunnen blijven doen en de uitvoering van het onderzoek straks kunnen oppakken is er budget nodig. Het vacaturebudget was als bezuiniging ZBB al ingeboekt.

Diverse aanpassingen onder de € 100.000

-100

-100

Totaal knelpunten

-2.533

-2.078

-857

-857

Totaal financiële ontwikkelingen

-2.050

-2.126

-682

-1.953

Structureel meerjarenperspectief

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet moet de raad erop toezien dat de begroting reëel en structureel in evenwicht is. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en de meerjarenraming volledig en realistisch zijn.

Het structureel meerjarenperspectief is ook het toetsingskader dat de provincie gebruikt. De begroting laat een positief beeld zien van 2023 t/m 2026.

Financieel meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Resultaat Kadernota 2023

900

4.254

5.883

2.317

Mutaties begroting 2023

-2.050

-2.126

-682

-1.953

Geraamd saldo (meerjaren)begroting 2023-2026

-1.150

2.128

5.201

364

Correctie voor incidentele lasten

3.302

1.450

120

0

Correctie voor incidentele baten

-1.439

-520

-116

0

Structureel resultaat begroting 2023

713

3.058

5.205

364

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32