Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van woningbouw, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Het ruimtelijk beleid is vastgelegd in de structuurvisie, beleidsnota’s en bestemmingsplannen. In deze paragraaf gaan we in op de lopende bouwgrondexploitaties, de realisatie hiervan, de prognose van de te verwachten resultaten, bijbehorende reserves en voorzieningen en de stand van zaken rondom vennootschapsbelasting.

Beleid(skaders)

Het grondbeleid is vastgelegd in de nota grondbeleid. In deze nota staan de kaders waarbinnen wij het grondbeleid uitvoeren. Wij kopen slechts in uitzonderingsgevallen zelf grond aan om plannen te kunnen realiseren. Facilitair grondbeleid heeft de voorkeur. Wanneer initiatieven van derden passen binnen het beleid, werken wij hier aan mee. In de instrumenten de structuurvisie, de omgevingsvisie en het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) hebben wij voorwaarden opgenomen. Wij hebben een faciliterende rol en sluiten een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar, waarin onder andere het kostenverhaal is geregeld. In de structuurvisie, de omgevingsvisie en het woningprogramma staat een uitwerkingsplan voor ruimtelijke ontwikkelingen. Wij vragen initiatiefnemers een bijdrage om deze ontwikkelingen uit te kunnen voeren. Als wij grondeigenaar zijn dan betalen wij de gemaakte kosten uit de grondopbrengst. Het grondprijsbeleid werken wij uit in een grondprijzenbrief.

De uitgifte van grond gaat via een:

 • eigendomsoverdracht;
 • erfpacht (voor bedrijventerreinen en beperkt mogelijk voor woningbouw);
 • pacht;
 • in gebruikgeving en;
 • verhuur.

Beleidskaders:

 • Nota grondbeleid 2017 - 2020
 • Nota Kostenverhaal 2020
 • Grondprijzenbrief
 • Omgevingsvisie
 • Woningprogramma 2020-2030
 • Beleidsnotitie Grondprijsbeleid Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Beleidsnotitie Verkaveling Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Notitie Bouwen voor behoefte
 • Regionaal Programma Werklocaties 2020
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Omgevingswet vanaf 1 januari 2023

Externe ontwikkelingen

 • Naast de verschillende particuliere ontwikkelingen zijn er nog twee grondexploitaties die door ons worden uitgevoerd. Dit is de woningbouwlocatie Teisterbant en het bedrijventerrein Doejenburg II.
 • Voor de locatie Teisterbant is er hard gewerkt om de eigendommen van de gemeente in de huidige staat te verkopen, zodat we deze grondexploitatie kunnen afsluiten. De ontwikkelaar neemt het bouw en woonrijp maken voor zijn rekening, waardoor dit ook een particuliere ontwikkeling wordt.
 • Zoals in het woningprogramma 2020-2030 te lezen is, staat de gemeente voor de uitdaging om de komende tien jaar ongeveer 1.400 woningen te bouwen. De doelstelling is om de komende vier jaar ongeveer 600 woningen te bouwen. Om aan deze doelstelling te voldoen moeten enkele grote particuliere ontwikkelingen worden opgepakt.

Risico's

Wij hebben twee actieve grondexploitaties:

 • Teisterbant Kerk-Avezaath
 • Bedrijventerrein Doejenburg II

We verwachten beide plannen met een verlies af te sluiten. Voor dit verlies is in de jaarrekening 2021 een voorziening gevormd.
Bij een positieve uitkomst van de gesprekken bij het project Teisterbant, bestaat de kans dat dit project met een neutraal saldo wordt afgesloten.

Voor de risico's die een relatie hebben met het project, wordt een raming in de grondexploitatie van het project opgenomen. Mogelijke risico's zijn:

 • meerwerk bij de uitvoering van bouw- en woonrijp maken en sloopwerkzaamheden;
 • meerkosten voor bodemsanering;
 • tegenvallende verkopen en;
 • meerkosten planbegeleiding door uitloop van het project.

Conclusie

In de grondexploitatie staat een planning voor de verkoop van de grond. Het geraamde verlies op onze actieve grondexploitaties bedraagt ongeveer € 7,3 miljoen. Voor de grondexploitatie bedrijventerrein Doejenburg II gaat het om ongeveer € 7,2 miljoen. Voor de grondexploitatie Teisterbant in Kerk-Avezaath gaat het om € 100.000. Voor het geraamde verlies grondexploitaties is een voorziening 'toekomstige verliezen grondexploitaties' gevormd.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32