Home

Financiële begroting

Taakvelden
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Baten

1. Wonen, werk en recreatie

0.10 Mutaties reserves programma 06

5.867

1.002

450

300

100

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.520

939

819

109

67

67

3.4 Economische promotie

305

292

353

360

367

367

8.1 Ruimtelijke Ordening

224

200

125

125

125

125

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

144

191

40

110

8.3 Wonen en bouwen

2.121

1.195

1.185

1.185

1.185

1.185

Totaal baten

11.181

3.819

2.972

2.189

1.844

1.744

2. Fysieke leefomgeving

0.10 Mutaties reserves programma 02

939

513

130

130

130

130

2.1 Verkeer en vervoer

151

160

248

128

128

128

2.2 Parkeren

1

1

1

1

1

2.5 Openbaar vervoer

16

16

16

16

16

16

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

67

170

25

25

25

25

7.2 Riolering

3.101

3.175

3.155

3.244

3.245

3.245

7.3 Afval

3.169

3.152

3.399

3.399

3.399

3.399

7.4 Milieu(beheer)

50

5

5

5

5

5

7.5 Begraafplaatsen

510

416

416

416

411

411

Totaal baten

8.003

7.608

7.395

7.364

7.360

7.360

3. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves programma 03

869

273

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

35

167

6.755

2.375

185

185

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

4.859

4.576

4.176

4.176

4.176

4.176

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3

15

15

15

15

15

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

203

295

295

295

295

295

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

15

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

30

36

20

Totaal baten

6.014

5.362

11.261

6.861

4.671

4.671

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.10 Mutaties reserves programma 04

130

152

29

25

25

25

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

951

269

151

151

151

151

4.2 Onderwijshuisvesting

121

245

53

53

53

53

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

568

906

647

570

570

570

5.1 Sportbeleid en activering

85

83

5.2 Sportaccommodaties

1

1

118

132

143

160

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

5

17

5.4 Musea

1

2

2

2

2

2

5.5 Cultureel erfgoed

77

84

84

84

84

84

5.6 Media

15

8

8

8

8

8

Totaal baten

1.954

1.767

1.092

1.025

1.036

1.053

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

121

92

92

92

92

92

0.10 Mutaties reserves programma 05

52

0.2 Burgerzaken

327

288

259

463

510

619

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

27

20

20

20

20

20

1.2 Openbare orde en veiligheid

87

28

28

28

28

28

Totaal baten

614

428

399

603

650

759

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves programma 06

1.030

70

16

16

16

16

0.4 Overhead

1.205

1.049

1.232

1.282

1.282

1.282

0.5 Treasury

59

60

60

60

60

60

0.61 OZB Woningen

5.385

5.312

5.654

5.767

5.882

5.882

0.62 OZB niet-woningen

2.212

2.148

2.233

2.278

2.323

2.323

0.64 Belastingen overig

1.529

164

144

124

104

104

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

37.595

38.994

43.113

44.310

45.508

40.697

0.8 Overige baten en lasten

484

Totaal baten

49.499

47.797

52.452

53.837

55.175

50.364

Totaal baten

77.265

66.781

75.571

71.879

70.736

65.951

Lasten

1. Wonen, werk en recreatie

0.10 Mutaties reserves programma 06

-4.220

-20

-20

-106

-20

-20

3.1 Economische ontwikkeling

-102

-202

-166

-166

-166

-166

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.520

-960

-829

-153

-14

-14

3.4 Economische promotie

-112

-195

-139

-139

-139

-139

8.1 Ruimtelijke Ordening

-1.449

-1.430

-1.352

-1.352

-1.152

-1.052

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

-66

-233

-80

-61

-37

-37

8.3 Wonen en bouwen

-3.086

-3.275

-3.039

-2.889

-2.889

-2.889

Totaal lasten

-11.555

-6.315

-5.625

-4.866

-4.417

-4.317

2. Fysieke leefomgeving

0.10 Mutaties reserves programma 02

-664

2.1 Verkeer en vervoer

-4.630

-4.705

-5.127

-5.187

-5.227

-5.269

2.2 Parkeren

-22

-25

-5

-5

-5

-5

2.5 Openbaar vervoer

-9

-10

-2

-2

-2

-2

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

-1.890

-2.321

-2.139

-2.139

-2.139

-2.139

7.2 Riolering

-2.765

-2.828

-2.897

-2.984

-2.848

-2.703

7.3 Afval

-2.579

-2.718

-2.873

-2.873

-2.873

-2.873

7.4 Milieu(beheer)

-387

-743

-904

-884

-884

-884

7.5 Begraafplaatsen

-473

-475

-527

-500

-500

-496

Totaal lasten

-13.419

-13.825

-14.474

-14.574

-14.478

-14.371

3. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves programma 03

-756

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.949

-2.618

-8.953

-4.357

-2.040

-2.040

6.2 Wijkteams

-555

-557

-520

-468

-442

-442

6.3 Inkomensregelingen

-5.410

-4.750

-5.101

-5.101

-5.101

-5.101

6.4 Begeleide participatie

-2.109

-2.122

-1.994

-1.953

-1.878

-1.878

6.5 Arbeidsparticipatie

-342

-449

-445

-445

-445

-445

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.154

-1.139

-1.243

-1.174

-1.094

-1.094

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-3.761

-3.509

-3.508

-3.362

-3.305

-3.305

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-8.131

-8.898

-8.850

-7.999

-7.794

-7.794

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-407

-510

-502

-502

-502

-502

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-509

-552

-565

-565

-565

-565

7.1 Volksgezondheid

-1.254

-1.396

-1.358

-1.338

-1.338

-1.338

Totaal lasten

-26.337

-26.500

-33.039

-27.264

-24.504

-24.504

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.10 Mutaties reserves programma 04

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

-960

-763

-434

-279

-279

-279

4.2 Onderwijshuisvesting

-997

-1.177

-1.057

-1.139

-1.137

-1.311

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.437

-1.845

-1.571

-1.475

-1.475

-1.475

5.1 Sportbeleid en activering

-94

-87

-3

-3

-3

-3

5.2 Sportaccommodaties

-572

-355

-496

-498

-501

-505

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

-40

-28

-12

-12

-12

-12

5.4 Musea

-19

-20

-33

-25

-25

-25

5.5 Cultureel erfgoed

-260

-279

-231

-163

-163

-163

5.6 Media

-266

-325

-350

-350

-350

-350

Totaal lasten

-4.645

-4.879

-4.187

-3.944

-3.945

-4.123

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

-1.509

-1.745

-1.750

-1.760

-1.770

-1.770

0.10 Mutaties reserves programma 05

0.2 Burgerzaken

-707

-646

-578

-675

-705

-815

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-2.196

-2.302

-2.324

-2.324

-2.324

-2.324

1.2 Openbare orde en veiligheid

-461

-428

-565

-565

-565

-565

Totaal lasten

-4.873

-5.121

-5.217

-5.324

-5.364

-5.474

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves programma 06

-1.365

0.4 Overhead

-10.364

-10.479

-12.887

-12.453

-11.587

-11.562

0.5 Treasury

5

8

62

67

59

63

0.61 OZB Woningen

-431

-316

-441

-441

-441

-441

0.62 OZB niet-woningen

-79

-74

-112

-112

-112

-112

0.64 Belastingen overig

-124

-114

-158

-157

-154

-154

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

10

-198

-180

-291

-219

-217

0.8 Overige baten en lasten

5

-34

-463

-389

-372

-372

Totaal lasten

-12.343

-11.207

-14.179

-13.776

-12.826

-12.795

Totaal lasten

-73.172

-67.847

-76.721

-69.748

-65.534

-65.584

Totaal raming baten en lasten

4.094

-558

-1.150

2.128

5.201

364

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32