Paragrafen

Lokale Heffingen

Inleiding

De opbrengsten uit de lokale heffingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van onze gemeente. In deze paragraaf laten we de ontwikkelingen van de verschillende heffingen zien.

De heffingen bestaan uit algemene heffingen en bestemmingsheffingen, ook wel retributies genoemd. De opbrengsten van de algemene heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Onder algemene heffingen verstaan we bijvoorbeeld onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting en verblijfsbelasting. Bij bestemmingsheffingen is er een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties. Denk bij bestemmingsheffingen aan de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges.

In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij heffen een groot deel van de toegestane belastingsoorten. De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast.

Beleid(skaders)

U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen staat ook of het niet meer laten betalen van het geld mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2023 gelden de volgende uitgangspunten:

  • De afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten en leges mogen wettelijk gezien maximaal 100% de kosten dekken. Dit betekent dat de begrote inkomsten van deze belastingen niet hoger mogen zijn dan de begrote uitgaven. Wij voldoen hieraan. Bij sommige heffingen zien wij af van volledige kostendekking. Dit doen we bijvoorbeeld bij lijkbezorgingsrechten.
  • De kosten die wij maken voor een heffing en invordering van de belastingen en rechten worden verdeeld over de bestemmingsheffingen en de algemene heffingen. De verdeling is een zo goed mogelijke inschatting. Omdat de meeste werkzaamheden niet specifiek voor één belastingsoort is, is een meer specifieke inschatting niet te maken.
  • Eventuele besluitvorming na het maken van deze begroting verwerken wij bij het opstellen van de belastingverordeningen.

De verordeningen zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen.

Ontwikkelingen

Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de verwachting dat de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) ingaan op 1 januari 2023. In de Omgevingswet is het weer mogelijk om milieuleges te heffen.

Er blijft onzekerheid bestaan over de invoeringsdatum. Op 22 november 2022 vindt besluitvorming plaats in de Eerste Kamer. Bij het wederom uitstellen van de invoering wordt bij het vaststellen van de legesverordening 2023 de huidige verordening onder de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) inclusief een indexering van 3% en wat kleine wijzigingen voorgesteld.

Conclusie

In deze begroting zijn de voorlopige tarieven 2023 opgenomen. Bij het vaststellen van de verordeningen in december 2022 worden de tarieven definitief.
Voor de legesverordening 2023 geldt dat deze leidt tot een wijziging van de begroting. De begrotingswijziging wordt gelijk met de vaststelling van de legesverordening aangeboden en vastgesteld.  

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32