Home

Financiële begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens gewijzigde begroting 2022

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2024

Volgens meerjarenraming in begroting 2025

Volgens meerjarenraming in begroting 2026

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.055

-1.754

1.764

4.951

214

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

7.261

3.094

-787

6.196

-818

3.

Mutatie voorzieningen

-413

-386

-597

-452

-452

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-1.838

-2.208

5.

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-2.781

-3.026

1.954

-1.697

580

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32