Programmaplan

1. Wonen, werk en recreatie

1. Wonen, werk en recreatie

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsvelden wonen, bedrijvigheid, werkgelegenheid, recreatie en toerisme.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Het zijn van een aantrekkelijke levendige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.

Ontwikkelingen

Wonen
De druk op de woningmarkt is groot waardoor het voor woningzoekenden lastig is een passende woning te vinden. In het coalitieakkoord staat dat we versneld betaalbare koop en (sociale) huurwoningen in alle kernen willen bouwen. Daarbij willen we ruimte bieden voor bijzondere woonvormen. In de omgevingsvisie namen we die uitgangspunten op. We sluiten daarbij aan op het gemeentelijke woningprogramma en de regionale woonagenda. We hebben een kwartiermaker woningbouw aangenomen om bestaande en nieuwe plannen aan te jagen. Zo zorgen we voor een continue bouwstroom. We hebben afspraken gemaakt met de regio en de provincie voor de nationale woon- en bouwagenda. Met de corporaties Thius en KleurrijkWonen bespreken we op welke manier we er samen voor kunnen zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd kunnen worden.

Economie, ondernemersklimaat en bedrijfsleven
We blijven ons in de volle breedte inzetten voor een goed ondernemersklimaat en vitaal bedrijfsleven. Als uitgangspunt kiezen we voor de uitvoering van de nota economie, het regionaal economisch ambitiedocument en de visie recreatie toerisme. Hiervoor stellen we jaarlijks een accountplan economie op. De visie recreatie en toerisme is in september ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Daarin wordt de balans gezocht tussen de groei van toerisme en het draagvlak en effect op de omgeving. Het coalitie-akkoord benoemt ook dat we het mooie Burense (agrarische en landelijke) landschap en de mooie cultuur in onze gemeente graag behouden en open stellen voor inwoners en bezoekers. Als uitwerking van de visie recreatie en toerisme worden drie gebiedsprogramma's recreatie uitgewerkt voor Stad Buren, Eiland van Maurik en de recreatieplassen en het buitengebied. Dit gebeurt in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Lasten & baten

Lasten

5.605.077

7,3 %

Baten

2.522.132

3,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32