Home

Financiële begroting

BALANS BEGROTING 2023-2026

ACTIVA

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

PASSIVA

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(bedragen x € 1.000)

31-12-21

31-12-22

31-12-23

31-12-24

31-12-25

31-12-26

31-12-21

31-12-22

31-12-23

31-12-24

31-12-25

31-12-26

Vaste activa

Vaste passiva

Eigen vermogen:

Materiële vaste activa

29.972

37.233

40.327

39.540

45.736

44.918

Algemene reserves

9.453

12.321

10.805

9.355

11.383

16.484

Bestemmingsreserves

3.375

2.525

2.370

2.306

2.156

2.005

Resultaat

4.094

-1.066

-1.150

2.128

5.201

364

16.922

13.780

12.025

13.789

18.740

18.853

Financiële vaste activa

163

163

163

163

163

163

Vreemd vermogen:

Voorzieningen

17.533

17.120

16.734

16.137

15.685

15.233

Langlopende schulden

18.231

15.631

13.031

10.431

8.631

6.831

Totaal vaste activa

30.135

37.396

40.490

39.703

45.899

45.081

Totaal vaste fin. middelen

52.686

46.531

41.790

40.357

43.056

40.917

Vlottende activa

Vlottende passiva

Onderhanden werk

4.046

2.208

0

0

0

0

Gereed product

484

0

0

0

0

0

Kortlopende uitzettingen

26.130

14.927

9.300

8.654

5.157

3.836

Kortlopende schulden

4.560

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Liquide middelen

442

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

0

Overlopende activa

1.658

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Overlopende passiva

5.649

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal vlottende activa

32.760

19.135

11.300

10.654

7.157

5.836

Totaal vlottende passiva

10.209

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

TOTAAL-GENERAAL

62.895

56.531

51.790

50.357

53.056

50.917

TOTAAL-GENERAAL

62.895

56.531

51.790

50.357

53.056

50.917

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32