Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenten werken steeds vaker samen in regionaal verband. Voor kleine gemeenten is de noodzaak om samen te werken vaak groot. Dit komt doordat de complexiteit van gemeentelijke taken toeneemt. Kennisdeling en schaalvoordelen kunnen bijdragen aan efficiënter bestuur en betere dienstverlening.

Een verbonden partij is een samenwerkingsvorm waarbij de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Verbonden partijen kunnen we onderscheiden in gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. We nemen deel aan zeven gemeenschappelijke regelingen en drie vennootschappen. Een gemeenschappelijke regeling (GR) is een publiekrechtelijke constructie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dit is de meest gebruikte vorm voor intergemeentelijke samenwerking in Nederland. Vennootschappen bestaan uit naamloze vennootschappen (NV) en besloten vennootschappen (BV).

Beleid(skaders)

  • Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)
  • Nota verbonden partijen gemeente Buren
  • Regionaal informatieprotocol Rivierenland

Externe ontwikkelingen

Er is een steeds grotere wens vanuit gemeenteraden om meer grip en sturing op verbonden partijen. Het gaat hierbij met name om de kaderstellende en controlerende rol van met name gemeenteraden. Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wgr in werking getreden. In 2023 zullen de uitgangspunten van de nieuwe Wgr verder worden geïmplementeerd.

Risico's

We hebben een bestuurlijk en een financieel belang bij alle verbonden partijen. Dat betekent ook dat we te maken kunnen krijgen met bestuurlijke en financiële risico's. Bestuurlijke risico’s gaan over de mate waarin we aangesproken kunnen worden op het functioneren van de verbonden partij. Het financiële risico gaat over de mate waarin de verbonden partij in staat is de eigen risico’s op te kunnen vangen. Als de partij daar niet toe in staat is, ligt het risico bij de deelnemende gemeenten. Voor het in kaart brengen van de financiële risico’s maken we gebruik van de begroting 2023 van de verbonden partijen. Verderop in deze paragraaf hebben we per verbonden partij het volgende in beeld gebracht:

  • wat de financiële risico’s zijn voor de verbonden partij;
  • of het weerstandvermogen van de verbonden partij voldoende is om eventuele risico’s op te vangen;
  • er aanleiding is om in het risicoprofiel van de gemeente Buren rekening te houden met het financiële risico van de verbonden partij (gekwantificeerd in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’).

Conclusie

De gemeente Buren werkt in 2023 verder aan het versterken van de regionale samenwerking met de verbonden partijen. Behoud van onze zelfstandigheid is daarbij het uitgangspunt. Met een duidelijkere invulling van de opdrachtgevende rol richting de gemeenschappelijke regelingen willen we goede dienstverlening vanuit deze partijen waarborgen. Daarnaast heeft in 2023 het beperken van de financiële risico’s en grip op de financiële bijdragen onze aandacht.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32