Home

Financiële begroting

Stand reserves per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve

Algemene reserve

5.888

8.756

6.305

4.855

6.883

11.984

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

3.565

3.565

4.500

4.500

4.500

4.500

Overige bestemmingsreserve

Omgevingsgerichte uitgaven &
bovenplanse verevening

646

646

646

732

732

732

Overlopende posten

748

45

65

85

105

125

Beheer en onderhoud Tollewaard

10

0

0

0

0

0

Deelfonds sociaal domein

64

64

64

64

64

64

Informatie- & automatiseringsplan 2017-2021

0

0

0

0

0

0

Kapitaalgoederen beheer

0

0

0

0

0

0

Risico grondexploitaties

85

0

0

0

0

0

Frictiekosten organisatie

94

94

94

94

94

94

Duurzaamheid

0

122

122

122

122

122

Overige bestemmingsreserve besteed ¹

Gemeentehuis

128

112

96

80

64

48

Heractivering riolering

704

592

480

368

256

144

Afbouw verplichting sport /dorpshuis

8

4

0

0

0

0

Kapitaallasten IHP 2007-2016

576

551

526

502

477

452

Onderdreef Buren

314

296

278

260

243

225

Totaal reserves

12.828

14.846

13.175

11.661

13.539

18.490

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.

Stand voorzieningen per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen wethouders

2.541

2.574

2.606

2.639

2.671

2.704

Wachtgelden wethouders

0

0

0

0

0

0

BBZ

8

8

8

8

8

8

Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties:

- Bedrijventerrein Buren III

16

16

16

16

16

16

- Hooghendijck Beusichem

57

57

57

57

57

57

- Scharenburg Zoelen

123

123

123

123

123

123

Door derden beklemde middelen

Begraafplaatsen

- Afkoopsommen onderhoud

109

73

64

51

38

24

- Afkoopsommen grafrechten

74

84

94

104

115

125

Riolering

- Onderhoud rioolgemalen

1.256

940

967

880

836

792

- Vervanging riolering

1.796

1.491

1.116

778

441

104

- Gemeentelijke rioleringsplan

4.382

4.164

4.123

3.994

3.966

3.938

Goedkope woningbouw

221

221

221

221

221

221

Egalisatie onderhoud

Onderhoud gebouwen

1.502

1.608

1.374

1.413

1.452

1.492

Wegen

4.386

4.683

4.677

4.358

4.040

3.721

Civiele kunstwerken

220

66

103

139

175

212

Baggeren watergangen

301

472

643

815

986

1.157

Achterstallig onderhoud groen

382

382

382

382

382

382

Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair

159

159

159

159

159

159

Totaal voorzieningen

17.534

17.120

16.734

16.137

15.685

15.233

Mutaties reserves en voorzieningen

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Incidentele mutaties

-1.630

2.145

-923

-1.444

1.968

4.908

Structurele mutaties

1.587

-541

-541

-747

-602

-602

Totaal Mutaties

-43

1.604

-1.463

-2.191

1.366

4.306

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32