Home

Financiële begroting

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

bedragen x € 1.000

Saldo begroting (voor verrekening reserves)

-1.754

1.764

4.951

214

Toevoeging en onttrekking aan reserves

604

364

250

150

Saldo begroting (na bestemming)

-1.150

2.128

5.201

364

waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.863

930

4

0

Structureel saldo begroting (saldo baten en lasten)

713

3.058

5.205

364

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32