Programmaplan

2. Fysieke leefomgeving

2. Fysieke leefomgeving

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, zoals verkeer, milieu, duurzaamheid en afval.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Een schone, hele, veilige en toekomstbestendige leefomgeving, waar het prettig leven is.

Ontwikkelingen

Buren heeft een maatschappelijke opgave om de fysieke leefomgeving te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarvoor is in de afgelopen jaren de visie op duurzaamheid ontwikkeld. De komende jaren staan in het teken van uitvoering, doorontwikkeling, inbedding en actualisatie. Bij de uitvoering gaat het om de concrete realisatie van de uitvoeringsplannen en projecten opwek, warmte en klimaatadaptatie. Voor circulaire economie staat eerst nog de visieontwikkeling centraal. In deze begroting is een aantal beleidsinitiatieven opgenomen gericht op:

  • zon op dak;
  • isoleren en besparen; en
  • aanpak energie armoede.

Verder zijn in deze begroting verschillende beleidsinitiatieven terug te vinden als het gaat om een pilot versteende omgeving en een energie-loket voor ondernemers. Deze initiatieven geven uitvoering aan de benoemde speerpunten van het coalitieakkoord en de aangenomen motie snelheid aanbrengen in kleinschalige duurzaamheidsideeën.

In 2022 is het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) door de raad vastgesteld. In 2023 werken we aan een structurele oplossing voor het verkeersknelpunt Vogelezangseweg in Lienden. Daarnaast gaan we in overleg met de provincie als wegbeheerder voor een structurele oplossing voor de Culemborgseweg in Asch.

Lasten & baten

Lasten

14.474.822

18,9 %

Baten

7.266.542

9,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32