Paragrafen

Financiering

Inleiding

Het doel van deze paragraaf is de raad te informeren over het financieringsbeleid (treasury) en de daarmee samenhangende financiële risico’s.

Het gemeentelijke financieringsbeleid is vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut is gebaseerd op de wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Een belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat een gemeente voorzichtig moet omgaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico’s. Hiervoor gelden als wettelijke normen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm op langlopende leningen.

Decentrale overheden zijn verplicht om deel te nemen aan het schatkistbankieren. Dit houdt in dat we verplicht zijn om de overschotten van de bankrekeningen onder te brengen bij het Rijk. Deze verplichting geldt vanaf een drempelbedrag. Voor Buren is het drempelbedrag € 576.000 voor 2023.

Ontwikkelingen
De afgelopen jaren was de rente laag. Medio 2022 besloot de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven te verhogen. Een verdere renteverhoging in het najaar van 2022 is niet uitgesloten, maar hangt af van het verloop van de inflatie.

Op korte en middellange termijn zullen wij hier nog weinig hinder van ondervinden. We verwachten voor 2023 en 2024 een financieringsoverschot. Dat betekent dat we ons voorlopig nog niet op de kapitaalmarkt gaan begeven. Voor de jaren erna zal een hoge rente wel effect op onze begroting hebben.

In 2023 hanteren we de volgende rentetarieven

  • Rente investeringen 0.22%
  • Rente grondexploitaties 0,28%

Risico’s
Het verloop van de rente is een onzekerheid waar we als gemeente mee te maken hebben.
We houden ons aan de wettelijke normering voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm en houden onze meerjarige financieringsbehoefte actueel.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32