Home

Bijlagen

Beleidskaders

Jaar vaststelling

1. Wonen, werk en recreatie

 1. Regionaal programma werklocaties 2020-2024
 2. Verordening blijverslening gemeente Buren
 3. Samen Dichtbij
 4. Nota Grondbeleid 2017 - 2020
 5. Bouwverordening gemeente Buren 2013
 6. Exploitatieverordening gemeente Buren 2005
 7. Welstandsnota 2004
 8. Verordening Starterslening
 9. Regionale Woonagenda
  1. Woningprogramma 2020 - 2030
  2. Nota Kostenverhaal 2020

2020
2019
2018
2017
2017
2015
2013
2005
2004
2021
2020

2. Fysieke leefomgeving

 1. Klimaatvisie Buren
 2. Regionale Energie Strategie
 3. Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit
 4. Beleidskaders zon, wind en laadpalen
 5. Integraal overzicht beheerplannen
 6. Artistieke objecten
 7. Actualisatie meerjaren onderhoudsplan
 8. Begraafplaatsenbeleid
 9. Actualisatie Speeltuinenbeleid
 10. Startnotitie Omgevingswet
 11. Startnotitie Duurzaamheid
 12. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
 13. Revolverend fonds energiebesparende maatregelen voor verenigingen en stichtingen 2015 - 2024
 14. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Buren
 15. VAB beleid 2017
 16. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren
 17. Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Buren
 18. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Buren  

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2013
2016
2016

2017
2018
2010
2009

3. Sociaal domein

4. Sport, cultuur en onderwijs

 1. Nota onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022 2019
 2. Integrale Visie Transformatie Sociaal Domein 2020
 3. Burense Visie op het kind 2017
 4. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020
 5. Erfgoedverordening 2013
 6. Subsidieverordening monumenten Buren 2015
 7. Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2016
 8. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren 2019
 9. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Buren 2005
 10. Spelregels uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord Buren 2021

2019
2020
2017
2017
2013
2015
2016
2019
2005
2020

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

6. Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen

 1. Diverse verordeningen belastingen en leges (link naar paragraaf)
 2. I&A plan 2020-2024
 3. Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet)
 4. Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet)
 5. Financiële en planning en controlverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet)
 6. Nota garantstellingen en leningen
 7. Nota reserves en voorzieningen
 8. Nota verbonden partijen
 9. Nota waardering- en afschrijvingsbeleid
 10. Algemeen belangbesluit Wet Markt en Overheid
 11. Verordening precariobelasting kabels en leidingen gemeente Buren 2016
 12. Treasurystatuut gemeente Buren 2018
 13. Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2017-2020
 14. Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Buren 2010

2020
2012
2011
2020
2020
2020
2020
2019
2014
2016
2018
2019
2010

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32