Home

Financiële begroting

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten heeft. Incidentele baten en lasten zijn in principe een uitzondering en worden gecorrigeerd op het begrotingssaldo bij de bepaling of dit saldo in evenwicht is. In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen op de incidentele baten en lasten in de begroting van de gemeente Buren.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

bedragen x € 1.000

Saldo begroting (voor verrekening reserves)

-1.754

1.764

4.951

214

Toevoeging en onttrekking aan reserves

604

364

250

150

Saldo begroting (na bestemming)

-1.150

2.128

5.201

364

waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.863

930

4

0

Structureel saldo begroting (saldo baten en lasten)

713

3.058

5.205

364

Nadere toelichting incidentele baten(-) en lasten(+) per programma:

Programma - incidentele lasten (bedragen > € 20.000)

2023

2024

2025

2026

bedragen x € 1.000

1. Wonen, werk en recreatie

Mutaties grondexploitatie

858

164

0

0

Omgevingswet: inhuur personeel van derden (projecten)

300

300

100

0

Volkshuisvesting: inhuur op projecten

150

0

0

0

Lasten < € 20.000

20

20

20

0

Totaal

1.328

484

120

0

2. Fysieke leefomgeving

Evaluatie begraafplaatsenbeleid

32

0

0

0

Zwerfafval

32

Motie: energiearmoede

20

0

0

0

Totaal

84

0

0

0

3. Sociaal domein

ZBB-investeringen WMO

50

0

0

0

ZBB-investeringen Jeugd

245

0

0

0

Inkoop WMO

39

0

0

0

Kernbegroting

38

38

0

0

Onderzoek eenzaamheid

35

0

0

0

Personele knelpunten

144

106

0

0

Lasten < € 20.000

20

0

0

0

Totaal

571

144

0

0

4. Sport, cultuur en onderwijs

Lasten < € 20.000

18

0

0

0

Totaal

18

0

0

0

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Lasten < € 20.000

0

7

0

0

Totaal

0

7

0

0

6. Bedrijfsvoering

I&A-plan

71

0

0

0

Personele knelpunten

621

715

0

0

ICT projecten nav GAP analyse

200

0

0

0

ZBB vertraging Optimalisering zaakgericht werken

75

75

0

0

ZBB vertraging optimaliseren bestuurlijk proces

25

25

0

0

290

Lasten < € 20.000

19

0

0

0

Totaal

1.301

815

0

0

Subtotaal incidentele lasten

3.302

1.450

120

0

Programma - incidentele baten (bedragen > € 20.000)

2023

2024

2025

2026

1. Wonen, werk en recreatie

Algemene reserve: dekking kosten omgevingswet

-300

-300

-100

0

Algemene reserve: dekking kosten wonen naar behoefte

-150

0

0

0

Mutaties grondexploitatie

-792

-152

0

0

Totaal

-1.242

-452

-100

0

3. Sociaal domein

Opvang Oekraïners

-157

-52

0

0

Baten < € 20.000

-20

0

0

0

Totaal

-177

-52

0

0

4. Sport, cultuur en onderwijs

Baten < € 20.000

-4

0

0

0

Totaal

-4

0

0

0

6. Bedrijfsvoering

Baten < € 20.000

-16

-16

-16

0

Totaal

-16

-16

-16

0

Subtotaal incidentele baten

-1.439

-520

-116

0

Totaal saldo incidentele lasten en baten

1.863

930

4

0

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32