Home

Algemeen

Aan de gemeenteraad,

Oorlogen en onrust maken dat mensen huis en haard verlaten. Deze crises in de wereld hebben ook  een grote impact op ons dagelijks leven. Inwoners krijgen te maken met een forse stijging van de energielasten, inflatie en de woningnood is nog steeds een acuut probleem. De rente stijgt en investeringen worden duurder. Ook voor de gemeente. Wij zullen door de toenemende inflatie een solide financiële koers moeten varen.

Samen voor het Buren van morgen
Wij gaan aan de slag met het coalitieakkoord ‘Samen voor het Buren van morgen’. Er ligt een realistisch uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaren. Met inwoners en ondernemers gaan we samenwerken om de maatschappelijke opgaven van onze mooie gemeente waar te maken.

Profiel Toekomstoriëntatie
Buren wil groeien met een bescheiden bruis. De vijftien kernen hebben een eigen cultuur en identiteit, waar inwoners goed kunnen wonen en leven. Een sterke lokale economie is daarbij van groot belang. We gaan meer woningen bouwen en de energietransitie versnellen. Dit toekomstprofiel gaan we met  u in 2023 vertalen naar realistische opgaven, doelen en resultaten.

Kerngericht werken 2.0.
We doen graag mee met initiatieven uit de samenleving. Inwoners krijgen meer ruimte en zeggenschap over hun leefomgeving en maatschappelijk thema’s in de kernen. We willen de participatie versterken en ontwikkelen hiervoor nieuwe (communicatie) instrumenten in 2023.

Duurzaamheid
De urgentie van de klimaatverandering is voelbaar en zichtbaar. Door de aanhoudende droogte in de zomer stroomt er weinig water door de rivier. Op andere tijden nemen we maatregelen tegen wateroverlast en overstromingen.  Vervoer over water wordt steeds moeilijker en de lokale landbouw ondervindt hiervan hinder. We moeten anders omgaan met onze waterhuishouding (o.a. regenwater opvangen) en hittestress tegengaan. We komen met een lokaal klimaatadaptieplan.

Gas is door de oorlog in de Oekraïne erg duur. U heeft op 5 juli 2022 de motie ‘Snelheid aanbrengen in kleinschalige duurzaamheidsinitiatieven’ aangenomen. In deze meerjarenbegroting komen we met verschillende maatregelen om de energiearmoede aan te pakken en tegelijkertijd de energietransitie te versnellen.

Sport en gezondheid
We willen dat alle inwoners zo goed mogelijk meedoen in de samenleving. Nog meer dan voorheen investeren we daarom in preventie en gezonde leefstijl. Dit draagt bij aan de vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners. Met een startnotitie sport- en gezondheidsbeleid leggen we een belangrijke basis voor deze gewenste leefstijl.

Weerbare organisatie
Buren heeft veel complexe maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd zijn wij kwantitatief en kwalitatief kwetsbaar als organisatie. We zijn een kleine gemeente en het is voortdurend een opgave om talent en strategisch vermogen aan te trekken en te behouden. Om iets weerbaarder te worden, hebben wij onze knelpunten in de organisatie in kaart gebracht en het resultaat verwerkt in de begroting.  

In maart 2021 heeft u de kaders van de rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld. De verplichting is met twee jaar uitgesteld. In de tussentijd voeren wij de rechtmatigheidsverantwoording uit.

Samen voor het Buren van morgen. Met u zetten wij ons in voor een vitale, krachtige en leefbare kernen. En werken we aan een modern bestuur. We zien uit naar een debat met u over deze nieuwe koers.

College van Burgemeester en Wethouders

Maurik, 2022

M. van Dalen Msc         J.P.M. Meijers
de secretaris            de burgemeester

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32