Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van activiteiten die de gemeente uitvoert. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke bedrijfsvoering, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld huisvesting en automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste doelen.

In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt.

Beleid(skaders)

zie Bijlage: overzicht beleidskaders per programma onderdeel bedrijfsvoering

Externe ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen voor 2023 te melden.

Risico's

De datadiefstal in 2022 had een grote impact op de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. In deze begroting zijn extra maatregelen opgenomen om het risico op dit soort aanvallen te verkleinen. De ontwikkelingen op ICT gebied zijn fors en hierbij blijven we voor een groot deel afhankelijk van onze ketenpartners zoals de ODR en onze leveranciers. Daarnaast blijft de krapte op de arbeidsmarkt voor onze bedrijfsvoering een risico. Hierdoor is het moeilijk om geschikt personeel te vinden en te behouden. De financiële risico’s worden beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen.

Conclusie

Bedrijfsvoering blijft in ontwikkeling. We werken aan een continue verbetering ervan, waarbij we ons bewust zijn van onder andere de kwetsbaarheid op het gebied van ICT en de personele bezetting. We investeren in informatievoorziening, informatieveiligheid en bewustzijn om de risico’s te verminderen. We blijven ons inzetten op het binden, boeien en behouden van onze medewerkers. We voeren een gezond financieel beleid waarbij we streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting. Ten aanzien van communicatie sluiten we in 2023 nog meer aan op de behoefte van inwoners en ondernemers.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32