Paragrafen

Ombuigingen (ZBB)

Inleiding
De gemeente Buren heeft de wens uitgesproken om de begrotingspositie structureel te verbeteren.

In 2021 is met het project Zero Based Budgeting (ZBB) een aantal ombuigingen vastgesteld dat tot doel heeft de gemeente Buren weer een sluitend meerjarenperspectief te geven. De ombuigingen bestaan uit 39 maatregelen die oplopen tot een besparing van € 3,3 miljoen in 2025 en verder.

Doelstelling
Voldoen aan de doelstellingen uit het ZBB-project en daarmee de noodzakelijke ombuigingen te realiseren.

Activiteiten in 2023
In 2023 treedt een aantal nieuwe maatregelen uit het ZBB-traject in werking. Ook wordt op enkele maatregelen een verhoogde taakstelling of ombuiging gepland. Het gaat om in totaal € 0,8 miljoen aan extra maatregelen, die vooral moeten worden gerealiseerd door het afstoten van vastgoed (€ 0,4 miljoen) en het gemeentehuis (€ 0,2 miljoen). De businesscase voor deze ombuigingen moet in het vierde kwartaal van 2022 gereed zijn.

Stand van zaken
De afgelopen periode is gebleken dat een aantal voorgenomen ZBB-maatregelen is vertraagd of niet te realiseren blijkt. Onderstaand is een overzicht van de stand van zaken opgenomen. Waar nodig zijn de onderwerpen al toegelicht in de financiële beschouwingen en/of de betreffende programma's.

Stand van zaken ZBB
(bedragen * € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroot effect ZBB (oorspronkelijk)

2.001

3.306

3.361

3.361

Vertraagd of niet te realiseren

Inkomensvoorziening sociaal domein

-300

-300

Optimaliseren zaakgericht werken

-75

-75

Optimaliseren bestuurlijk proces

-25

-25

Verminderen deelname VNG congres

-10

-10

-10

-10

Kosten OZB

-42

-42

-42

-42

Hondenbelasting

-3

Gewijzigd effect ZBB

1.546

2.854

3.309

3.309

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 16:39:42 met de export van 10/11/2022 16:17:32